?> Reklamacje - Woodwarm - Meble industrialne
  • +48 504 218 316
  • meblewoodwarm@gmail.com

Reklamacje

Sklep dostarcza Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego.

Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie do sklepu wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres: biurowarmwood@gmail.com (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością towaru. Żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym Informujemy ,że różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka, oświetlenie itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za niezgodność Towaru z umową i obciążać Sklep.

W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u kupującego obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru), klientowi przysługuje skorzystanie z prawa zwrotu w ciągu 14 dni nie zaś z drogi reklamacyjnej.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na własny koszt na adres: Wólka Abramowska 24 A, 23-450 Goraj. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep zwróci Klientowi koszt przesyłki na rachunek bankowy przez niego wskazany w ciągi 7 dni od daty uwzględnienia reklamacji.

Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sklepu kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, koszt ponownej wysyłki obciążają Klienta.

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sklepowi w stanie kompletnym i czystym, odpowiednio zabezpieczonym przed uszkodzeniem podczas transportu.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tej chwili.

Wadami nie obciążającymi Sklep są:

  • uszkodzenia spowodowane zwykłym, normalnym zużyciem Towaru
  • uszkodzenia mechaniczne Towaru,
  • uszkodzenia spowodowane nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

Klient ma prawo odstąpić od Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Transakcji.
W tym celu zobowiązany jest złożyć, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) przed upływem 14 dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono dostarczone na adres: Wólka Abramowska 24 A, 23-450 Goraj, woj. Lubelskie.

Wykorzystując prawo odstąpienia od Transakcji Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep od Klienta Oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji.

Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu o odstąpieniu od Transakcji.Zwrot towaru następuje na koszt Klienta na adres wskazany przez Sklep.

Adres: Wólka Abramowska 24A, 23-450 Goraj.

Uwagi:
Prosimy, aby Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania).
W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, aby Klient zażądał od kuriera lub innego dostawcy doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu zniszczeń oraz by podpisał ten protokół (bezpośrednio przy kurierze).

Spory:
Spory pomiędzy Klientem a Sklepem wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez Sąd powszechny, właściwy dla właściwości miejscowej siedziby Sklepu.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

  • X: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy kupna-sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • X: zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • X: uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).