?> Regulamin sklepu - Woodwarm - Meble industrialne
 • +48 504 218 316
 • meblewoodwarm@gmail.com

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: https: www.woodwarm.pl Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014,poz.827) sprzedawcą i równocześnie administratorem sklepu internetowego jest firma:

Mikolaj Sajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
P.W.SAJEWSKI Mikołaj Sajewski
Adres: Bednarska 8 23-450 Goraj

Zakład produkcyjny:
Wólka Abramowska 24A
23-450 Goraj

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej

tel. 795 782 449 – Właściciel
tel. 574 747 407 – biuro

e-mail: biurowarmwood@gmail.com
e-mail: p.w.sajewski@op.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem , NIP: 9182153919 kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 2. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 5. Przez zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę Mikołaja Sajewskiego l prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W.SAJEWSKI  adres Bednarska 8, 23-450 Goraj, numer NIP: 9182153919,  e-mail:  biurowarmwood@gmail.com  który prowadzi Sklep Internetowy pod domeną https://woodwarm.pl/ i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów;
  2. „Kliencie ” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
  3. nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;
  4. „Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonującego zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;
  5. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;
  6. „Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
  7. „Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę internetową https:/woodwarm.pl/ administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę https://woodwarm.pl/, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towarów;
  8. „Systemie Teleinformatycznym” – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);
  9. „Towarze” – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje) i. „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony;
  10. „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  11. „Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;
  12. „Danych Osobowych” – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  13. „Administratorze Danych Osobowych” – należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
  14. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
  15. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);
  16. p. „Zamówieniu ” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą e-mail wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: biurowarmwood@gmail.com. Jeśli z treści składanego Zamówienia poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie.
 5. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru wskazana jest w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.
 7. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:
  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenia z siecią Internet;
  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§ 4 KONTO KLIENTA

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.
 2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
 5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. zaakceptować Regulamin.
 6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.
 7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 8. Sprzedawca może odmówić przyjęcie rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.

§ 5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „przejdź do kasy” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.
 6. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 7. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić:
  1. gotówką przy odbiorze – w przypadku dostawy Towarów przy pomocy kuriera lub odbiorze Towarów osobiście przez Klienta, oraz przy dostawie mebli transportem firmowym,
  2. z góry – przelewem tradycyjnym na rachunki płatnicze Sprzedawcy nr 81 9614 0008 2005 0011 1009 0001 BS Końskowola w Euro: 22 9614 0008 3005 0011 1025 0001 BS Końskowola  albo przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych
 8. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 9. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.
 10. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.
 12. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:
  1. za pomocą firmy kurierskiej (dostawa do pierwszej napotkanej przeszkody),
  2. a pomocą Poczty Polskiej,
  3. za pomocą paczkomatu,
  4. poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy.
  5. za pomocą transportu własnego firmy P.W.SAJEWSKI 
  6. w inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
 15. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 16. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru
 17. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.
 18. Odbierając przesyłkę z Towarem Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności osoby wydającej Towary Klient sporządził protokół szkody. Klient powinien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy protokół szkody wraz z ewentualną reklamacją.
 19. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 60 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji umowy wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności wynikających z nieterminowych dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy lub awarii maszyn produkcyjnych. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn opisanych powyżej termin wykonania umowy zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia, zaś klient nie może anulować zamówienia w wydłużonym czasie jego realizacji.
 21. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
 22. P.W.SAJEWSKI  dostarcza meble na terenie całego kraju. Do transportu klient może dokupić oddzielnie usługę wniesienia bez względu na piętro, której koszt wynosi 120 zł brutto (cena uwzględnia maksymalnie 9 mebli). Powyżej tej ilości ceny ustalane są indywidualnie poprzez kontakt z biurem obsługi pod numerami podanymi na stronie.
 23. P.W.SAJEWSKI  świadczy usługę ustawiania mebli. Koszty usługi to 60  zł brutto i obejmuje ustawianie 9 mebli przy większej ilości ceny są uzgadniane indywidualnie.

§ 6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w razie:
  1. Śmierci albo likwidacji Klienta;
  2. Likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej https://woodwarm/polityka-prywatnosci/

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta jak i poddanych podczas zamówienia.
 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;
  2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres Produkcji mieszczącej się w Goraju 23-450 przy ul. Wólka Abramowska 24A Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.
 3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu tj. Zakład produkcyjny WOODWARM Wólka Abramowska 24A , lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurowarmwood@gmail.com
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są meble nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (dotyczy to w szczególności zamówień na meble, stoły,  meblowych i blatów nawymiar).
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. przelewem, jeżeli Kupujący tak właśnie dokonał płatności za produkt. Kupujący zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedawcy.
  1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Przy zakupie mebli zmontowanych należy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy mebli zmontowanych na specjalne życzenie klienta, kwota montażu nie podlega zwrotowi.
 9. Meble zmontowane przez klienta nie podlegają zwrotowi.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
Nazwa Sprzedawcy: Mikołaj Sajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W.SAJEWSKI 
Adres Sprzedawcy: Bednarska 8, 23-450 Goraj 
e-mail Sprzedawcy: biurowarmwood@gmail.com

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: _____________________________________________________________________________________
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ______________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: _________________________________________________
Adres Konsumenta/-ów: ___________________________________________________________
Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):
_____________________________________________________________________________________
Data i miejscowość : _______________________________________________________________
(*) niepotrzebne skreślić

§ 10 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble (proszę o sprawdzenie towaru podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera)
 2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody w ciągu 72 godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury VAT, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy lub na adres mailowy: biurowarmwood@gmail.com
 5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
  1. ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;
  2. przestrzeganie Regulaminu montażu, użytkowania i konserwacji mebli który stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu, zaś zaakceptowanie regulaminu świadczy o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu montażu, użytkowania i konserwacji mebli, wszelkie wady powstałe wobec nie przestrzegania wspomnianego regulaminu nie podlegają reklamacji.
 6. Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć lub nacięć, zaplamień a także uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu lub w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience.
 7. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli mają wyłącznie charakter orientacyjny.
 8. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie polski.
 9. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:
  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres Elektroniczny);
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
  3. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;
  4. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru.
 10. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy na własny koszt.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
 12. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
  Klientów nie będących konsumentami.
 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
 3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym Konsultantem.
 5. Meble produkowane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty- wpłata zadatku w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
  Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 8. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://woodwarm.pl/regulamin/. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie https://woodwarm.pl/regulamin. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności:
  1. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej
  2. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

REGULAMIN MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

Niniejszy Regulamin Montażu, Użytkowania i Konserwacji Mebli stanowi integralną część powyższego Regulaminu. Postępowanie niezgodne z jego treścią powoduje, iż szkody wynikłe z tego powodu wyłączają możliwość rękojmi,
gwarancji oraz wszelkich innych roszczeń.

I. Montaż i instalacja mebli w miejscu docelowym.

 1. Montaż mebli powinien być przeprowadzany na płaskiej, suchej powierzchni w pomieszczeniu gwarantującym swobodny zakres ruchów. W przypadku montażu mebli przez naszych pracowników u klienta, należy im takie pomieszczenie zapewnić.
 2. Meble powinny stać na płaskiej, suchej powierzchni, uniemożliwiającej poślizg. Zabrania się podkładania pod meble wszelkiego rodzaju podkładek (m.in. złożonego papieru, klocków z drewna itp.) oraz ustawiania ich na dywanach, ponieważ może to grozić utratą stabilności mebla, a w konsekwencji jego przewróceniem, samoistnym przesunięciem lub upadkiem przedmiotów postawionych na meblu.
 3. Po ulokowaniu mebla na wyznaczonym miejscu, powinien on stać stabilnie, nie kołysać się oraz w żaden sposób nie powinien się on samoistnie przesuwać.
 4. Meble mogą spowodować zarysowania na powierzchni podłogi
 5. Meble powinny zostać przymocowane do ściany przy której stoją by zapobiec ich przewróceniu zgodnie z poniższym rysunkiem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek przewrócenia się mebli, oraz innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy.

II. Użytkowanie mebli.

 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem, co znaczy, że nie należy np. stawać na nich, siadać na podłokietnikach/ zagłówkach/blatach stołów, wieszać/suszyć odzieży na meblach, przewracać i wspinać się po meblach itp. ponieważ może to spowodować zniszczenie mebla lub uszkodzenie ciała.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych oraz zabezpieczonych przed negatywnym działaniem w szczególności:
  • przez długotrwały okres temperatury poniżej 15°C i powyżej 40°C
  • przez krótkotrwały okres temperatury powyżej 100°C,
  • działaniem wody, alkoholu, kwasów itp.
  • bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
  • bezpośrednim działaniem otwartego ognia i popiołu (np.: tytoniowego),
  • działaniem gorących lub zimnych/zmrożonych przedmiotów, naczyń (np. kubków, garnków) itp., oraz pary wodnej.
 3. Meble należy utrzymywać w bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1m), od źródeł ciepła takich jak np. grzejniki, piece, kominki.
 4. Ostre, szorstkie (np. twarde szwy, nity na spodniach ) lub ciężkie przedmioty jak również działanie zwierząt domowych oraz dzieci mogą spowodować uszkodzenia, wgnioty i zarysowania na meblach.
 5. Należy dbać, aby meble nie były narażone na tarcie o jakikolwiek elementy. W przeciwnym wypadku może to spowodować uszkodzenia mechaniczne mebli (np. rysy).
 6. Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację podczas zamykania frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej siły. Zbyt mocne zatrzaskiwanie szafek uniemożliwi działanie tych systemów, co może przyczynić się do ich uszkodzenia.
 7. Wyroby zawierają w swojej konstrukcji elementy drewniane o przekroju kwadratowym/prostokątnym oraz metalowe (np. prowadnice, śruby, zapinki,) dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas kontaktu dzieci i zwierząt z meblem.
 8. Części ruchomych mebla np. drzwi , szuflad, półek wysuwanych, nie należy zostawiać bez potrzeby w stanie otwartym/wysuniętym, gdyż grozi to uszkodzeniem i zagraża bezpieczeństwu. Nie należy również nadmiernie obciążać elementów mebli np. półek, ani opierać się całym ciężarem ciała przy krawędzi mebla oraz się po nim wspinać, gdyż grozi to uszkodzeniem lub utratą stabilności.
 9. W celu położenia na mebel lub zdjęcia przedmiotów z wierzchu mebla, należy użyć drabiny.
 10. Zabronione jest umieszczanie przedmiotów cięższych niż 15 kg w przypadku półek regałów, zaś 35  kg w przypadku blatów. Regały i szafki powinny być zawsze przytwierdzone do ściany.
 11. Zabroniona jest ingerencja w integralność mebla, jego rozkręcanie, pozbawianie części składowych np. półek, drzwiczek, szuflad itp., ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia mebla lub zagrozić jego stabilności.
 12. Przemieszczanie mebli powinno odbywać się bez dodatkowego obciążenia (np. należy opróżnić zawartość szafki) i po uprzednim zdemontowaniu lub zabezpieczeniu części ruchomych. Podczas przenoszenia należy chwytać za nieruchome elementy pionowe mebla np. boki, nogi. Nie wolno chwytać za elementy ruchome (drzwiczki, szuflady) lub części poziome (półki, blaty). Przesuwanie mebli po podłożu grozi trwałym uszkodzeniem mebli i podłogi.
 13. Należy dbać, aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były dokręcone.
 14. Przedmioty przechowywane w szufladach oraz na półkach należy rozmieszczać równomiernie na całej ich powierzchni.
 15. Meble, należy wietrzyć raz na jakiś czas (w zależności od wielkości pomieszczenia), poprzez pozostawienie otwartych lub uchylonych frontów, w przeciwnym razie może dojść do utrwalenia się zapachów w obrębie szuflad i szafek.
 16. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, należy skontaktować się z producentem.

III. Konserwacja mebli.

 1. Meble należy czyścić systematycznie, aby nie dopuścić do nagromadzenia się kurzu, brudu i jego zalegania przez dłuższy czas na meblach.
 2. Meble należy czyścić z kurzu i konserwować środkami wyłącznie do tego przeznaczonymi, miękką i czystą ściereczką wzdłuż tzw. słojów. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli.
 3. Do usuwania zanieczyszczeń nie należy stosować twardych lub ostrych przedmiotów, środków zawierających substancje ścierające i rozpuszczalniki, proszków czyszczących, ścierniw, alkoholu itp. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia lub odbarwienia powierzchni mebli.
 4. Podczas czyszczenia należy unikać długotrwałego tarcia mebli w tym samym miejscu. Może to doprowadzić do powstania rys, wgłębień itp.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Z uwagi na procesy produkcyjne oraz technologiczne, jak również ze względu na strukturę drewna i oklein naturalnych posiadających zróżnicowane odcienie, kolorystykę, słoje i promienie rdzeniowe oraz rysunek w zależności od warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane, a także z uwagi na różnorodność partii towarowych mogą wystąpić różnice w odcieniach koloru poszczególnych mebli, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu, w ramach mebli z danej kolekcji mebli oferowanych przez producenta.
 2. Mogą istnieć różnice w meblach z tej samej serii, lecz dostarczonych na podstawie kolejnych zamówień ze względu na naturalne procesy starzenia w meblach użytkowanych, ale również ze względu na zmiany technologii, konstrukcji, wykończenia, cech materiałów użytych do produkcji.
 3. Meble jak każdy tego typu wyrób ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, w szczególności mogą wystąpić: wypłowienie koloru, rozciąganie i fałdowanie materiału itp.
 4. Po zakończeniu użytkowania mebli należy postępować jak w przypadku odpadów tzn. przekazać je uprawnionemu podmiotowi , który zapewni ich ekologiczną likwidację.
 5. Prosimy o przestrzeganie zasad, wskazań i zaleceń dotyczących zakupionych mebli, co pozwoli przedłużyć okres użytkowania mebli i uniknąć szkód powstałych w efekcie nieodpowiedniego użytkowania i traktowania mebli.
 6. Brak przestrzegania przez kupującego zapisów niniejszego regulaminu zwalnia sprzedawcę od gwarancji i rękojmi a także ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na rzeczach i osobach. Kupujący zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zasadami użytkowania mebli. Kupujący Oświadcza, iż regulamin jest dla niego zrozumiały. Ponadto kupujący oświadcza, iż będzie użytkował meble zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w przedmiotowym Regulaminie.